เป้าหมายหลัก

week8

Week 8-9
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของเล่นของใช้หรรษา
ชั้น ป.2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนจะวางแผนเพิ่มมูลค่าให้กับกล่องนมที่ดื่มแล้วอย่างไรได้บ้าง

Week
Input
Process
Out put
Outcome
8-9


โจทย์ เพิ่มมูลค่าให้กับกล่องนมที่ดื่มแล้ว
คำถาม
-กล่องนมที่ดื่มแล้วนำมาทำประโยชน์ได้อย่างไร
-เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับกล่องนมที่ดื่มแล้วอย่างไรได้บ้าง
 เครื่องมือคิด
-Place Mats แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปทำของใช้อะไรได้บ้าง
-
Blackboard Share ของใช้ที่ทำมากจากกล่องนมที่ดื่มแล้ว
-
Show and Share การออกแบบของชื้นงาน
-
Web สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 8-9
 -
Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ความสนใจ
ครู กระตุ้นการเรียนรู้/อำนวยการเรียนรู้
สื่อ / บรรยากาศ
-ขยะ (กล่องนม)
-ครู / นักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน
ชง ครูให้นักเรียนเตรียมกล่องนมที่ดื่มแล้ว
-กล่องนมที่ดื่มแล้วนำมาทำประโยชน์ได้อย่างไร
-เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับกล่องนมที่ดื่มแล้วอย่างไรได้บ้าง
เชื่อม
-นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (
Place Mats)
-นักเรียนช่วยกันระดมสมองเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับกล่องนมที่ดื่มแล้วโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Blackboard Share)
ใช้
-นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจและช่วยกันออกแบบวางแผนของใช้ทีทำมาจากกล่องนมที่ดื่มแล้ว
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแบบของชิ้นงานหน้าชั้นเรียน โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Show and Share)
ชิ้นงาน
-แบบแผนในการประดิษฐ์ที่ทำจากกล่องนม
-ชิ้นงานจากกล่องนม เช่นถังขยะ กระเป๋า เสื่อ
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
8-9
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็น
-ออกแบบวางแผนการประดิษฐ์กล่องนม
-ประดิษฐ์ชิ้นงานจากกล่องนม
เช่นถังขยะ กระเป๋า เสื่อ
-ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นขยะ(กล่องนม)โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
-การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นขยะ(กล่องนม)
-เข้าใจวิธีป้องกันในการใช้อุปกรณ์ประดิษฐ์ชิ้นงาน
ทักษะ
-เป็นคนช่างสังเกต มองเห็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข
-คิดค้นหาวิธีอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
-รู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
-มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
-นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อความหมายและการนำเสนอ
คุณลักษณะ
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการรู้จักแก้ไขปัญหา
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
-มีกระบวนทำงานเป็นขั้นตอน
-ตระหนัก/เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
-รู้จักการแบ่งปันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น