เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

20 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 20  สิงหาคม 2557
1.ร่วมวิถีของ LPMP 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอแผนการสอน PBL โดยครูวิเชียร ครูต๋อย ครูภร
                - ครูเอ๋ 
อยู่ดี กินดี ชีวีมีสุข
                - ครูอั๋น  บ้านเรา 
                - ครูกุ้ง  ลำน้ำใส
ข้อเสนอแนะจากครูวิเชียร ครูต๋อย ครูภร
                - การจัดกิจกรรม เน้น ให้เด็กได้เรียนรู้ ไม่ใช่การสอนให้ความรู้แก่เด็ก
สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

1. การเรียนรู้ จะได้ เนื้อหา ความคิด การทำงานร่วมกัน นวัตกรรม การเรียนรู้ที่ใหม่
2. การสอน จะได้ เนื้อหา

3. หลักการเขียนแผนจิตศึกษา
                1. กิจกรรม......................
               
2. ชั้น ............................
               
3. วัสดุ / สื่อ / อุปกรณ์ ...................................
               
4. เป้าหมาย.................................
               
5. การดำเนินกิจกรรม
                               
1. ……………………….
                                2………………………….
                               
3………………………..
                6. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม.......................................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น