เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

21 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 21  สิงหาคม 2557
1.ร่วมวิถีของ LPMP 
2. ฝึกกิจกรรมจิตศึกษา ป.ผลการจัดกิจกรรม  เด็กให้ความพร้อมดีมาก   เด็กตั้งใจ มีสมาธิ   จดจ่อ 
3. สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.2
     ครูให้โจทย์  มีสัปปะรด  6  กองๆ ละ  ผล มีสัปปะรดทั้งหมดกี่หมด
     วิธีคิด              
1. 6 X 9  =  54
                               2. 6 X 9  = 9+9+9+9+9+9+9+9+9  = 54
                               3. 9 แยกเป็น 5 + 4
                จะได้                      6 X 5  = 5+5+5+5+5+5  = 30
                                                6 X 4  = 4+4+4+4+4+4  = 24
                                                               30 + 24  = 54
โจทย์  มีพี่แพ็ก  3 คนๆ ละคน มีผม  7 เส้น พี่แพ็กมีผมทั้งหมดกี่เส้น
วิธีคิด                     
1. 3 X 7         /       7 X 3
                                2. 7+7+7  = 21
                               3. 3 X 7 =  3 X ( 5 + 2 )
               จะได้                     
3 X 5  = 5+5+5  = 15
                                               3 X 2 = 2+2+2  = 6
                                      เอา  5 + 6  = 11 + 10  = 21
งาน  ให้เด็ก หาวิธีคิด 3 คน
                               
1. 9 X 8  = ?
                              
2. 8 X 6  = ?
                               
3. 3 X 11 = ?
4. สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.1
  โ           จทย์        8 + 16  =  ?
                เอา  16  กระจายออก  10 + 6 
                                8 + 6  = 14  เอา  10 มาบวกกับ 14  เท่ากับ  24
โจทย์                     7 + 15  = ?
 วิธีคิด                    เอา 
15  กระจายออก   10 + 5 
                                            7 + 5  = 12  เอา  10  มาบวก  เท่ากับ  22
งาน  ให้พี่ ป.1 ช่วยคิด  ข้อ
               
1.  22  +  -   =  ?
               
2.  - -  +  -    =  ?
                3. - - +  -      = ?

5. สังเกตการสอนภาษาไทย ป.ครูเหมี่ยว
   
1. ครูเตรียมบัตรคำ ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ( แม่กก  แม่กบ  แม่กน  แม่กด )
   
2. เตรียมตะกร้าบัตรคำ เขียนมาตราตัวสะกดติดที่ตะกร้า 4 ใบ ตามมาตราตัวสะกด
  
3. นักเรียนอ่านบัตรคำทีละคำ แยกใส่ตะกร้าให้ตรงตามมาตราตัวสะกด ใช้คำถามกระตุ้นการคิด
  
4. นักเรียนอ่านบัตรคำทีละคำพร้อมกัน กระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
  
5. .ใบงานให้นักเรียนเขียนคำจากการอ่าน และคำอ่านคำด้วย มาตราละ 5 คำ
6. สังเกตการสอนภาษาไทย ป.1 ครูอุ๋ม
  
1. นักเรียนเขียนตามคำบอก   จากเรื่องที่อ่านนิทานพยัญชนะ จำนวน คำ
  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำที่เขียนถูก พร้อมเขียนบนกระดาน
  
3. ครูให้นักเรียนแก้ไขคำที่เขียนผิด คำละ 3 ครั้ง ลงในสมุด
  
4. คนที่เขียนได้ถูกต้องทุกคำ ให้วาดรูปตกแต่งผลงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น