เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

15 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
ภาคเช้า
1. เข้าร่วมวิถีของ LPMP
2. สังเกตจิตศึกษา ป.2  ครูกลอย ครูเหมี่ยว
- ครูเหมี่ยวนำเด็กทำBrain Gym ท่า 1 พี่ค้อน กับพี่ตะปู  ท่า 2  พี่กรรไกร กับพี่ตะปู
- เด็กนักเรียนยกมือไหว้ สว้สดีคุณครู
- ครูกลอยเล่าเรื่อง จากการอ่านหนังสือ ให้เด็กฟังใช้คำถามชวนคิดนำและให้ดูปกหนังสือด้วย
- แจกกระดาษเอ 4 แบ่งครึ่ง และดินสอ 1 แท่ง ให้ทุกคน
- ให้วาดใบหน้าของตัวละคร ในเรื่องที่ครูเล่า
- ให้แต่ละคนโชว์ผลงานของตนเอง ให้เพื่อนดู
- ถามเด็กว่าจากเรื่องที่ฟังแล้วมีความรู้สึกอย่างไร และเล่าต่อ ให้เด็กเพิ่มเติมหน้าของตัวละคร
3. สังเกตคณิตศาสตร์ ป.2 ครูกลอย
- ครูนำร้องเพลงความเกรงใจ
- ให้โจทย์เด็กฝึกคิด
3.1.นกบิน 3 วัน บินได้กี่ชั่วโมง
วิธีคิด  ถ้า  1 วัน มี  24 ชั่วโมง
           24 + 24 + 24    =  72  หรือ
           24 x 3  = 72     หรือ  3 x 24
3.2. เมล็ดถั่วพร้า 5 เมล็ด  จะมีถั่วพร้ากี่ต้น  ถ้าถั่วพร้า 1 เมล็ด  สามารถผลิตได้  20  ต้น 
วิธีคิด  5 X 20   =  100  หรือ
           20 + 20 + 20 + 20 + 20    =  100  หรือ เขียนในรูปการคูณ  5 X 20  หรือ 20 X
3.3.มีอยู่ 3 แถวๆ ละ 5 ช่อง มีทั้งหมดกี่ช่อง
วิธีคิด  5 + 5 + 5  = 15  หรือ  เขียนในรูปการคูณ  5 X 3  หรือ 3 X 5
3.4. ครูบอกข้อตกลงทางคณิศาสตร์ว่า ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า คือจำนวนครั้งที่จะเอาเลขไปบวกกัน
เช่น            5 X 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3
                  3 X 5 = 5 + 5 + 5
3.5. มีอยู่ 5 แถวๆ ละ  4 ช่อง มีทั้งหมดกี่แถว
วิธีคิด   5 + 5 + 5 + 5   = 20
            4 + 4 + 4 + 4 + 4  = 20
3.6. ให้งานนักเรียนสร้างโจทย์การคูณ และแสดงในรูปการบวก กันเองภายในกลุ่ม คนละ 1 ข้อ
4. สังเกตการณ์สอนคณิตศาสตร์ ป. 6 ครูสังข์
        คณิตศาสตร์ ป. 6  เรื่อง  แผนภูมิรูปวงกลม
            1. ครูแนะนำการใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ 
            2. นักเรียนอ่านข้อมูล
                จำนวนคนดูที่ชอบดูการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ จำนวน  600 คน  โดยแบ่งดังนี้
                 ฟุตบอล  จำนวน 
360  คน
                 เทนนิส จำนวน 
30  คน
                 วอลล์บอล  จำนวน  120  คน
                 บาสเกตบอล  จำนวน  60  คน
                  แบดมินตัน  จำนวน  60  คน
3. ครูอธิบาย แบบรูป
       แนวคิด
            คิดเป็นร้อยละ
               ฟุตบอล  จำนวน  360  คน        = 360/600 × 100   = 60 %
               เทนนิส จำนวน 
30  คน           = 30/600 × 100    = 5 %
          วอลล์บอล  จำนวน  120  คน    = 120/600 × 100  = 20 %
               บาสเก๊ตบอล  จำนวน  60  คน   = 60/600 × 100    = 10 %
                แบดมินตัน  จำนวน  60  คน     = 30/600 × 100    = 5 %

             คิดเป็นองศา
              ฟุตบอล  จำนวน  360  คน    = 360/600 × 100   = 60 %  =60/100 × 360 = 216  องศา
              เทนนิส จำนวน 
30  คน        = 30/600 × 100    = 5 %    =30/100 × 360 = 18  องศา
              วอลล์บอล  จำนวน  120  คน = 120/600 × 100  = 20 %   =20/100 × 360 = 72  องศา
              บาสเก๊ตบอล  จำนวน  60  คน = 60/600 × 100    = 10 %  =60/100 × 360 = 36  องศา
               แบดมินตัน  จำนวน  60  คน   = 30/600 × 100    = 5 %    =60/100 × 360 = 36  องศา

             เมื่อได้เป็นจำนวนองศาแล้วนำไปทำเป็นแผนภูมิรูปวงกลม
               
    4. ใหนักเรียนทำแบบฝึกหัด 3 ข้อ โดยให้ให้โจทย์ 4 ข้อ เลือกทำ  3 ข้อ

5. สังเกตการสอนPBL ป.2 ครูเหมี่ยว
1. เตรียมความพร้อมเด็ก
2. เข้าสู่กิจกรรม สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับ การดูแลต้นถั่ว และสิ่งที่เรียนรู้รายสัปดาห์
3. ครูถามเด็ก สิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- ทำปฏิทินการเรียนรู้ ทำเป็นรายสัปดาห์ ช่วยกันสรุป
- เขียนสิ่งที่เรียนรู้แล้ว และอยากเรียนรู้
- วัดต้นถั่ว / ใส่ปุ๋ย / พรวนดิน
4. ให้งานเด็ก เขียนที่อยากเรียนรู้ และออกแบบปฏิทินการเรียนรู้

           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น