เป้าหมายหลัก

week10

Week 10-11
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของเล่นของใช้หรรษา
ชั้น ป.2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนจะวางแผนเพิ่มมูลค่าให้กับกล่องนมที่ดื่มแล้วอย่างไรได้บ้าง

Week
Input
Process
Out put
Outcome
10-11


โโจทย์ การถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
คำถาม
-นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นได้อย่างไร
-ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาโครงงาน
ของเล่น-ของใช้ หรรษา มีอะไรบ้าง
-นักเรียนจำนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้อย่างไรในชีวิตจริง
-ข้อดีและข้อปรับปรุงในการเรียนรู้โครงงาน
ของเล่น-ของใช้ หรรษา มีอะไรบ้าง
 เครื่องมือคิด

-Brainstorms เกี่ยวกับการถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
-
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-
Round Rubin แสดงความรู้สึกหลังเรียนรู้
-
Hot Warm Cool Cold สิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนา
นักเรียน ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ความสนใจ
ครู กระตุ้นการเรียนรู้/อำนวยการเรียนรู้
ผู้ปกครอง ร่วมเรียนรู้
สื่อ / บรรยากาศ
-ชิ้นงาน
-ครู / นักเรียน / ผู้ปกครอง
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน

-
ชง ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
-นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นได้อย่างไร
-ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาโครงงาน
ของเล่น-ของใช้ หรรษา มีอะไรบ้าง
-นักเรียนจำนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้อย่างไรในชีวิตจริง
-ข้อดีและข้อปรับปรุงในการเรียนรู้โครงงาน
ของเล่น-ของใช้ หรรษา มีอะไรบ้าง
เชื่อม
-นักเรียนระดมร่วมกันเกี่ยวกับการถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่นโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (
Brainstorms)
-นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากการเรียนรู้ โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Round Rubin)
 ใช้
-นักเรียนซ้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
-ถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้ปกครอง พี่ๆและน้องๆ
-สรุปองค์ความรู้หลังเรียนโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Mind Mapping)
-นักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Round Rubin)
-ประเมินตนเอง
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
10-11
ชิ้นงาน
-
Mind Mapping หลังเรียน
-สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนา
 -สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10-11
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็น
-ถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
 -ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
-การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว
-เข้าใจวิธีป้องกันในการใช้อุปกรณ์ประดิษฐ์ชิ้นงาน
ทักษะ
-เป็นคนช่างสังเกต มองเห็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข
-คิดค้นหาวิธีอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
-รู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
-มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
-การนำเสนอและการถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
-นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อความหมายและการนำเสนอ
คุณลักษณะ
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการรู้จักแก้ไขปัญหา
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
-มีกระบวนทำงานเป็นขั้นตอน
-ตระหนัก/เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
-รู้จักการแบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น