เป้าหมายหลัก

week4

Week 4
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของเล่นของใช้หรรษา
ชั้น ป.2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนจะนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มาทำของเล่นได้อย่างไร

Week
Input
Process
Out put
Outcome
4


โจทย์ ประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
คำถาม
-ถ้าเกิดอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ควรทำอย่างไร
-นักเรียนมีวิธีใช้และป้องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์อย่างไร
-นักเรียนจะเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์อย่างไร
-ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการประดิษฐ์ชิ้นงานมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด และมีวิธีแกไขปัญหานั้นอย่างไร
เครื่องมือคิด
-
Brainstorms ระดมสมองร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
-
Flow Chart วิธีการทำของเล่นจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
-
Show and Share ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
-
Blackboard Share ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
-
Web สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 4
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู กระตุ้นการเรียนรู้/อำนวยการเรียนรู้
สื่อ / บรรยากาศ
-วัสดุจากสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว
-ครู / นักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน


ชง ครูตั้งคำถามกระตุ้นด้วยปัญหา
-ถ้าเกิดอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ควรทำอย่างไร
-นักเรียนจะเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์อย่างไร
-ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการประดิษฐ์ชิ้นงานมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด และมีวิธีแกไขปัญหานั้นอย่างไร
เชื่อม
-นักเรียนระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาและตอบคำถามโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (
Brainstorms)
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Blackboard Share)
ใช้
-นักเรียนทำของเล่นจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วตามแผนที่วางไว้
-นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Show and Share)
-ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
-นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
4

ชิ้นงาน
-ของเล่นจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
4
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็น
-วางแผนและเตรียมอุปกรณ์
-ลงมือประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว และแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมที่ทำ
-ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
-การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว
-เข้าใจวิธีป้องกันในการใช้อุปกรณ์ประดิษฐ์ชิ้นงาน
ทักษะ
-เป็นคนช่างสังเกต มองเห็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข
-คิดค้นหาวิธีอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
-รู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
-มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
-นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อความหมายและการนำเสนอ
คุณลักษณะ
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการรู้จักแก้ไขปัญหา
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
-มีกระบวนทำงานเป็นขั้นตอน
-ตระหนัก/เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
-รู้จักการแบ่งปันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น