เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

13. สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 13 สิงหาคม 2557
1. เข้าร่วมวิถีของ LPMP.
2. สังเกตจิตศึกษา ป.2 ครูกลอย
- ครูพาเด็กเดินตามทางเดินในบริเวณโรงเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- เด็กเข้าห้องเรียนนั่งวงกลม เตรียมความพร้อม
- ครูกลอยให้ทำโยคะ แทรกด้วยการเล่าเรื่อง แปลงร่างเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆ
- เสร็จให้เด็กเตรียมเรียน PBL ครูสนทนากับเด็กช่วงวันหยุดเรียนที่ผ่านมา
3. คาบเรียนที่1สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า
- ครูให้โจทย์หลัก 3 ข้อบนกระดาน
- ให้โจทย์ย่อยของโจทย์หลักอีกข้อละ 5 ข้อย่อย ให้ฝึกคิดหาคำตอบทีละข้อ
- เด็กนำเสนอวิธีการหาคำตอบบนกระดานพร้อมกัน
- โจทย์แต่ละข้อสามารถหาคำตอบได้หลายวิธี
- ครูแจกกระดาษเอ4 ให้คนละ 1 แผ่น ให้เด็กพับครึ่งกระดาษ เขียนชื่อ วัน เดือน ปี  อย่างย่อ
- ให้โจทย์หลัก1ข้อ น้ำ 6 ขวด ราคา 50 บาท
- โจทย์ย่อย  1.น้ำ 1 ขวด ราคากี่บาท
                  2. เงิน 1 บาท ซื้อได้กี่ขวด
                  3. เงิน 25 บาท ซื้อน้ำได้กี่ขวด
                  4. พี่ ป.5 สร้างโจทย์เอง
                  5. จ่ายเงิน 120 บาท ซื้อน้ำได้กี่ขวด และได้เงินทอนเท่าไร
4. คาบเรียนที่ 2 สังเกตการสอนภาษาไทย ป.4 ครูยิ้ม
4.1 นักเรียนกล่าวสวัสดีคุณครูยิ้มก่อนเรียน
4.2 ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในวันศุกร์ พูดคุยกับนักเรียนให้นักเรียนเล่าเรื่องที่ประทับใจในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียนวันแม่
4.3 ชื่นชมผลงานของนักเรียนที่ทำผ่านมา และแก้ไขเด็กที่ไม่ส่งผลงานและไม่นำหนังสือที่ครูให้อ่านนำมาด้วย
4.4 ให้กระดาษคนละ 1 แผ่น เขียนตามคำบอกลงในกระดาษที่แจกให้ คนละ 20 คำ จากเรื่องในอ้อมกอดที่ครูกำหนดให้อ่านเป็นการบ้าน (สายลมกับทุ่งหญ้า)
4.5 ให้นักเรียนตรวจคำตอบด้วยตนเองโดยให้ค้นจากเรื่องที่อ่าน ในอ้อมกอด เสร็จให้คัดคำที่เขียนถูกต้องทั้ง 20 คำลงในสมุด
4.6 ครูให้นักเรียนไปหาความหมายของคำทั้ง 20 คำลงในสมุด เป็นการบ้าน
5. คาบที่ 3 สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ครูกลอย
5.1 ครูตั้งโจทย์ปัญหาจากสิ่งที่ใกล้ตัว
5.2 นักเรียนคิดหาคำตอบด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
5.3 ครูให้การบ้านเด็ก 5 ข้อ และให้เสนอแนวคิดด้วย 2 ข้อ
6. สังเกตBody  Scan 

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น