เป้าหมายหลัก

week5

Week 5
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของเล่นของใช้หรรษา
ชั้น ป.2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนจะนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มาทำของเล่นได้อย่างไร

Week
Input
Process
Out put
Outcome
5


โจทย์ ออกแบบวางแผนสร้างโมเดลจำลองแผนที่และอวกาศ
คำถาม
-นักเรียนจำทำอย่างไรกับขยะมากมายที่มีอยู่
-ขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนำมาทำประโยชน์ได้อย่างไร
-จะทำอย่างไรให้ขยะกลายเป็นสื่อเรียนรู้สำหรับผู้อื่นได้
-ของเล่นที่ทำเองกับเกมในคอมพิวเตอร์อันไหนดีกว่ากัน เพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด
-
Brainstorms ระดมสมองร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
-
Place Mats วิธีแก้ไขปัญหา
-
Blackboard Share หาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการนำขยะมาทำสิ่งประดิษฐ์
-ชักเย่อความคิด เกี่ยวกับของเล่นที่ทำเองกับเกมในคอมพิวเตอร์อันไหนดีกว่ากันเพราะเหตุใด
-
Mind Mapping สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
-
Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ความสนใจ
ครู กระตุ้นการเรียนรู้/อำนวยการเรียนรู้
สื่อ / บรรยากาศ
-ขยะ
-ครู / นักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน

ชง ครูตั้งคำถามกระตุ้นด้วยปัญหา
-นักเรียนจำทำอย่างไรกับขยะมากมายที่มีอยู่
-ขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนำมาทำประโยชน์ได้อย่างไร
-จะทำอย่างไรให้ขยะกลายเป็นสื่อเรียนรู้สำหรับผู้อื่นได้
-ของเล่นที่ทำเองกับเกมในคอมพิวเตอร์อันไหนดีกว่ากัน เพราะเหตุใด
เชื่อม
-นักเรียนระดมสมองร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องขยะโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (
Brainstorms)
-นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการนำขยะมาสร้างประโยชน์โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Place Mats)
ใช้
-นักเรียนร่วมกันออกแบบวางแผนการนำขยะมาประดิษฐ์เป็นโมเดลแผนที่ประเทศไทยและอวกาศ (
Chart)
-นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับของเล่นที่ทำเองกับเกมคอมพิวเตอร์โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(ชักเย่อความคิด)
 -ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
-นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
5

ชิ้นงาน
-แบบแผนการสร้างโมเดลจำลองแผนที่ประเทศไทยและอวกาศ
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
5
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็น
-ออกแบบวางแผนการทำโมเดลจากขยะ
-เตรียมวัสดุในการทำโมเดล
-ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้(ขยะ)แล้วโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
-การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว(ขยะ)
-เข้าใจวิธีป้องกันในการใช้อุปกรณ์ประดิษฐ์ชิ้นงาน
ทักษะ
-เป็นคนช่างสังเกต มองเห็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข
-คิดค้นหาวิธีอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
-ออกแบบวางแผนการทำโมเดลจากขยะ
-มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
-รู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
-นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อความหมายและการนำเสนอ
คุณลักษณะ
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการรู้จักแก้ไขปัญหา
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
-มีกระบวนทำงานเป็นขั้นตอน
-ตระหนัก/เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
-รู้จักการแบ่งปัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น