เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

19 สิงหาคม 2557

สิ่งที่เรียนรู้วันที่ 19  สิงหาคม 2557
1.ร่วมวิถี LPMP
2.จิตศึกษา ป.1  ครูเดียร์ ครูอุ๋ม
1. ครูทำเบรมยิม
2. ครูแจกไม้ไอศกรีมให้นักเรียน คนละ 1 อัน
3. ครูส่งยางวง 1 วง ให้นักเรียนรับด้วยไม้ไอศกรีม โดยไม่ให้ใช้มือช่วย(ส่งไปทางด้น ซ้าย และขวา 
    พร้อม กัน)
4. ครูส่งยางวง 2 วง ให้นักเรียนรับด้วยไม้ไอศกรีม ไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ครูพูดให้กำลังใจขณะทำ 
   กิจกรรม
5. ครูให้นักเรียนนำไม้ไอศกรีมไปวางต่อกันเป็นรูปอะไรก็ได้ตรงกลางวงกลม ทีละคน โดยครูจะเชิญคนที่
    ส่งสัญญาณพร้อมก่อน คนที่ถูกเชิญยกมือไหว้ด้วยความนอบน้อม ก่อนลุกไปวางไม้ศกรีม ครูพูดให้
    กำลังใจเด็กขณะที่จัดกิจกรรม
6. ครูถามพี่ป.1 ว่า พี่ๆ คิดว่ารูปร่างที่พี่ต่อนี้ เป็นรูปอะไร  แล้วมีใครมีความคิดเห็นต่างเป็นอย่างอื่นอีก
    หรือไม่
7. ตัวแทนเด็กเก็บไม้ไอศกรีมคืนครู
3.สังเกตการสอนภาษาไทย ป.2  ครูเหมี่ยว ครูแป้ง
1. นักเรียนเขียนตามคำบอก 20 คำ
2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำบนกระดานทีละคำ สะกดคำ หาความหมายของคำ ฝึกอ่านคำ
3. นักเรียนแก้ไขคำที่เขียนผิดลงในสมุด คำละ 1 บรรทัดๆ ละ 3 ครั้ง
4. ครูให้เลือกคำศัพท์ 5 คำ แต่งประโยค พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำ
4.สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.3  ครูกลอย
1. ทบทวนความรู้เดิม จากการบ้าน
2. ให้โจทย์ปัญหา มีไก่  20 ตัว ซื้อมาเพิ่มอีก 8 ตัว ตอนนี้มีไก่ทั้งหมดกี่ตัว
     วิธีคิด  20 + 8  =
3. พี่ป.3 มีที่มัดหมี่ 24 อันๆ ละ 250 บาท พี่ป.3 ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
    วิธีคิด 
     24 X 250  =  ?
4. ครูให้โจทย์การคูณคิด 10 ข้อ และข้อที่ 11 สร้างโจทย์ปัญหาจาก 24 X 32

5.สังเกตการสอน PBL ป.2  ครูเหมี่ยว  ครูกลอย
1. .เด็กดูวีดีโอ การกำเนิดของคน และถั่ว
2. ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
3. ให้นักเรียนสังเกตเมล็ดถั่วที่แช่น้ำที่งอกแล้ว ดูลักษณะการงอกของถั่ว
4. ครูตั้งคำถามกระตุ้นเด็ก  เพื่อให้เกิดทักษะการคิด
5. ให้เด็กวาดรูปจากการดูวีดีโอ การกำเนิดของคน และของถั่ว คำถามกระตุ้นเด็กว่าอะไรบ้างที่เหมือนกัน
     และอะไรที่ต่างกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น