เป้าหมายหลัก

week6

Week 6
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของเล่นของใช้หรรษา
ชั้น ป.2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนจะนำขยะที่มีอยู่มากมายมาทำสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไร

Week
Input
Process
Out put
Outcome
6


โจทย์ ประดิษฐ์โมเดลจากขยะ
คำถาม
-ถ้าเกิดอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ควรทำอย่างไร
-นักเรียนมีวิธีใช้และป้องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์อย่างไร
-นักเรียนจะเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์อย่างไร
-ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการประดิษฐ์ชิ้นงานมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด และมีวิธีแกไขปัญหานั้นอย่างไร
เครื่องมือคิด
-
Brainstorms ระดมสมองร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
-
Place Mats วิธีแก้ไขปัญหา
-
Blackboard Share หาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา
-ชักเย่อความคิด เกี่ยวกับของเล่นที่ทำเองกับเกมคอมพิวเตอร์
-
Mind Mapping สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 6
-
Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ความสนใจ
ครู กระตุ้นการเรียนรู้/อำนวยการเรียนรู้
สื่อ / บรรยากาศ
-ขยะ
-ครู / นักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน

ชง ครูตั้งคำถามกระตุ้นด้วยปัญหา
-ถ้าเกิดอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ควรทำอย่างไร
-นักเรียนมีวิธีใช้และป้องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์อย่างไร
-นักเรียนจะเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์อย่างไร
-ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการประดิษฐ์ชิ้นงานมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด และมีวิธีแกไขปัญหานั้นอย่างไร
เชื่อม
-นักเรียนระดมสมองร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและตอบคำถามโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (
Brainstorms)
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Blackboard Share)
ใช้
-นักเรียนแบ่งกลุ่มสร้างโมเดลจำลองแผนที่ประเทศไทยและอวกาศตามความสนใจ
-แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน
-ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
-นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
6

ชิ้นงาน
-โมเดลแผนที่ประเทศไทยและอวกาศ
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
6
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็น
-ดำเนินการสร้างโมเดลจำลอง
-ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้(ขยะ)แล้วโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
-การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว(ขยะ)
-เข้าใจวิธีป้องกันในการใช้อุปกรณ์ประดิษฐ์ชิ้นงาน
ทักษะ
-เป็นคนช่างสังเกต มองเห็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข
-คิดค้นหาวิธีอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
-รู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
-มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
-นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อความหมายและการนำเสนอ
คุณลักษณะ
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการรู้จักแก้ไขปัญหา
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
-มีกระบวนทำงานเป็นขั้นตอน
-ตระหนัก/เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
-รู้จักการแบ่งปัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น