เป้าหมายหลัก

Main

ภูมิหลัง 

ขยะและของเหลือใช้เกิดจากพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่มนุษย์กระทำ ซึ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชากร แม้จะมีการกำจัดและทำลาย แต่กระบวนการเหล่านั้นก็ยังไม่เหมาะสม และไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ถ้ามีการจัดการนำวัสดุเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในรูปแบบต่างๆ จะช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการทำลายขยะลงได้

Maid Mapping


ปฏิทินรายสัปดาห์

Week

Input
Process
Output
Outcome
1
การสร้างฉันทะ-สร้างแรงบันดาลใจ

-จัดบรรยากาศในชั้นเรียน
- ดูคลิปวีดีโอ ของเล่นที่ทำจากไม้
- สำรวจบริเวณโรงเรียน ชุมชน
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็น
- พูดคุยกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-ครู (ผู้สร้างการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
-นักเรียน(ผู้ร่วมเรียนรู้)
-บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปวีดีโอของเล่นที่ทำจากไม้

2วางแผนปฏิทินการเรียนรู้
-ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกันเกี่ยวกับTopic ของเล่นของใช้หรรษา
-ครูเล่าเรื่อง ของเล่นของใช้หรรษา
-เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
-หัวข้อ Topic
-ปฏิทินการเรียนรู้ประจำQuarter ที่ 2
Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-ครู(สร้างการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
-นักเรียน(ผู้ร่วมเรียนรู้)
ความหมายของเล่นของใช้-ครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว
-นักเรียนนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาจากบ้าน
-วางแผนในการประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3

-ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น