เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมจิตศึกษา

กิจกรรม  กระดาษพูดได้
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
สื่อ  กระดาษ เอ4 ครึ่งแผ่น  สี หรือ ดินสอ
เป้าหมาย  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิ
                  
2. เพื่อให้นักเรียนจดจ่อกับสิ่งที่ตนเองทำ และเห็นคุณค่าในตัวเอง
                  
3. เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิด
การดำเนินกิจกรรม
ขั้นนา (๓ นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม เปิดเพลงบรรเลงคลื่นสมองต่ำ แบบดนตรีไม่ใช้เสียงร้อง แล้วพานักเรียน
ทำเบรนยิม ๓ ท่า ดังนี้
ท่าที่ ๑    - ยกมือขึ้นทั้งสองข้าง
- กำมือข้างหนึ่งไว้ และมืออีกข้างแบมือ
- กำ แบ สลับไปมา นับ ๑q
ท่าที่ ๒ - ท่าหนึ่งสลับสอง วิธีทำ ยกมือขึ้น ๒ ข้าง ข้างซ้ายชูนิ้วชี้แทนหนึ่ง ข้างขวาชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางแทน
               สอง แล้วทาสลับข้างไปมา ๑๐ ครั้ง
ท่าที่ ๓ - จีบแอล โดยยกมือขึ้นทั้งสองข้าง มือขวาจีบมือ และมือซ้ายทำเป็นรูปตัวแอล แล้วทำสลับกันไปมา
               ๑o ครั้ง
ขั้นร่วมกิจกรรม (15 นาที)
                   - แบ่งกลุ่มโดยให้นับ ๑๔ ไปเรื่อยๆ
- จากนั้นให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ในแต่ละกลุ่ม
- แจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน
- กำหนดโจทย์กำหนด รูปวงกลม  รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมให้และให้นักเรียนจัดวางวาดรูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ตามจินตนาการ  และตั้งชื่อภาพ นำเสนอภาพ ของตนเอง
                - ให้นำชื่อเรื่องของแต่ละคน แต่งเรื่อง
- ให้ตัวแทนกลุ่ม ออกมานาเสนอผลงาน
ขั้นสรุป
(๒ นาที)
-นักเรียนร่วมกันแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรม เพื่อทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำในตอนต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น