เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 1

สิ่งที่ได้เรียนรู้สัปดาห์ที่ 1 
 1. ร่วมวิถีของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
 2. สังเกตการจัดกิจกรรมจิตศึกษา โดยครูต๋อย และครูภร ของชั้น อ.1 ป.1 ป.3 ป.4 และ ม.1
 3. เรียนรู้ความสำคัญและเป้าหมายของการจัดกิจกรรมจิตศึกษา
จิตศึกษา 3 อย่าง
   - กิจกรรมก่อนเรียน  20 % ( หลังเข้าแถวเดินชมนกชมไม้เป็นจิตศ
   - จิตวิทยาเชิงบวก 30 %
   - ความเป็นชุมชน 50% สถานที่น่าอยู่ สะอาดร่มรื่น สัมพันธภาพ วิถี
 4. เรียนรู้องค์ประกอบของสมองส่วนต่างๆ
 5. เรียนรู้การสร้างบล็อก การสร้างภาพด้วยโปรแกรม Picasa โดยครูอ้อน และลงปฏิบัติจริง สร้างโพสต์ของตนเอง โดยรายงานสิ่งที่ได้เรียนรู้ทุกวัน
 6. สังเกตการสอน ชั้น ป.2 การสร้างแรงบันดาลใจ
 ึึ7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูวิเชียร  ไชยบัง สิ่งที่ได้จากการสอน PBL
   - ทักษะการคิด (คิดสร้างสรรค์ /คิดเชิงเเหตุผล)
   - การทำงานร่วมกัน (การสื่อสาร)
   - ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
   - ทักษะนวัตกรรม
8. สิ่งที่ได้จากกิจกรรม Body Scan - เป็นการทำสติที่ผ่อนคลายมากๆเกิดความรู้สึก
   - ความรู้สึกทางกาย เช่น คัน ปวด
   - ความรู้สึกทางใจ เช่น ติดใจ โกรธ ข่มขื่น
   - ความรู้สึกทางความคิด เช่น อดีต อนาค
9. เรียนรู้การทำ Brain Gym เป็นการกระตุ้นให้รู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป
10. หลักการเขียน Script Body Scan จะใช้คำว่า "เรา " ไม่มีนะคะ / ครับ จังหวะและน้ำเสียงการพูดสม่ำเสมอ
11. การทำฺBody Scan เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการปลูกฝัง สร้างอุปนิสัย การปลุกให้ตื่น ดึงกลับมาให้รู้สึกตัว พร้อมเติมเต็มข้อมูลด้านบวก
12. การใช้เพลงกับการจัดการเรียนรู้
   - การใช้เพลงกระตุ้นสมอง ขณะทำกิจกรรม
   - การใช้เพลงปรับคลื่นสมอง Body Scan
13. สิ่งที่มีผลต่อการปรับคลื่นสมอง แสง เสียง อากาศ กลิ่น คน
14. วิธีฝึกให้คนมีวินัย
    - ปฏิยัติ  บอกให้ทำ บอกให้ดี
    - ปฏิบัติ  ทดลองใช้
    - ปฏิเวธ  การใช้จริงในชีวิต
15. พลังที่ช่วยในการเรียนรู้- พลังตนเอง และ พลังจากเพื่อนร่วมงาน
16. คำว่า PLC  การสร้างชุมชนที่เรียนรู้
    - สถานที่  บรรยากาศ
    - กิจกรรม  ทำประจำเสมอ (ฺBAR / AAR ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีทักษะ มีอุดมการณ์
    - ถอดบทเรียน  ความเห็นอกเห็นใจกัน
    - Lesson Study
17. ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนของเครือข่าย Mini LPMP  ร่วมกิจกรรมจิตศึกษากับเพื่อนครูถอดบทเรียน
18. ชมการแสดงละครของนักเรียนหน้าเสาธง เรื่องยุงลาย สื่อให้รู้เกี่ยวกับอาการของไข้เลือดออก และวิธีป้องกัน
19.ฝึกกิจกรรม Body Scan ร่วมกับคณะครูที่ศึกษาดูงาน
20. สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ของชั้น ป.1 ป.2 และ ม.1
21. สังเกต PBL และพิธีชา ของชั้น ม.1
22. ร่วมถอดบทเรียนกับครูกลอย ครูยิ้ม ครูป้อม และฝึดพิธีชา
23. AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่1
                                                                                                                                             ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น