เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

PBL ป.2 ของเล่นหรรษา

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ของเล่นหรรษา
เป้าหมาย  
- เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าต่อของเล่น โดยทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ในการวางแผน
  ประดิษฐ์ชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- เข้าใจและเห็นคุณค่าของเล่น ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และอยู่ร่วมกับ
   ผู้อื่นอย่างมีความสุข
- เข้าใจออกแบบ และวางแผนการประกอยการเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

ภูมิหลังของปัญหา
- ขยะและของเกลือใช้เกิดจากพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่มนุษย์กระทำ ซึ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชากร แม้จะมีการกำจัดและทำลายแต่กระบวนการเหล่านั้นก็ยังไม่เหมาะสม และไม่สามารถจัดการได้หมด ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ และโลก ถ้ามีการจัดนำวัสดุเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่า ในรูปแบบต่างๆ จะช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการทำลายขยะลงได้

คำถามที่สำคัญ
-นักเรียนจะนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อตนเอง และผู้อื่นได้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น