เป้าหมายหลัก

week7

Week 7
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของเล่นของใช้หรรษา
ชั้น ป.2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนจะวางแผนเพิ่มมูลค่าไห้กับสิ่งของที่เหลือใช้อย่างไรได้บ้าง

Week
Input
Process
Out put
Outcome
7


โจทย์ วางแผนการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
คำถาม
-สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำมาทำประโยชน์ได้อย่างไร
-เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วได้อย่างไร
-สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำมาทำของใช้ได้อย่างไร
-ของใช้ที่ทำเองกับของใช้ที่ซื้อมาอันไหนดีกว่า เพราะเหตุใด
 เครื่องมือคิด
-
Card and Chart แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปทำของใช้อะไร
-
Blackboard Share ของใช้ที่ทำมาจากเศษเสื้อผ้าเก่า
-
Show and Share การออกแบบของชื้นงาน
-
Web สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 7
 -
Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ความสนใจ
ครู กระตุ้นการเรียนรู้/อำนวยการเรียนรู้
สื่อ / บรรยากาศ
-สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
-ครู / นักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน

ชง ครูให้นักเรียนเตรียมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมา
-สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำมาทำประโยชน์ได้อย่างไร
-เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วได้อย่างไร
-สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำมาทำของใช้ได้อย่างไร
-ของใช้ที่ทำเองกับของใช้ที่ซื้อมาอันไหนดีกว่า เพราะเหตุใด
เชื่อม
-นักเรียนแสดงความคิดเห็นตนเองโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (
Card and Chart)
-นักเรียนช่วยกันระดมสมองเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Blackboard Share)
ใช้
-นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจและช่วยกันออกแบบวางแผนของใช้ทีทำมาจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแบบของชิ้นงานหน้าชั้นเรียน โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Show and Share)ชิ้นงาน
-แบบแผนในการประดิษฐ์สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
7
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็น
-ออกแบบวางแผนการประดิษฐ์จากเศษสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
-ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
-การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว
-เข้าใจวิธีป้องกันในการใช้อุปกรณ์ประดิษฐ์ชิ้นงาน
ทักษะ
-เป็นคนช่างสังเกต มองเห็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข
-คิดค้นหาวิธีอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
-รู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
-มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
-นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อความหมายและการนำเสนอ
คุณลักษณะ
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการรู้จักแก้ไขปัญหา
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
-มีกระบวนทำงานเป็นขั้นตอน
-ตระหนัก/เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
-รู้จักการแบ่งปัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น