เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

6 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
- กิจกรรมหน้าเสาธง สิ่งที่สังเกตเห็นในวันนี้ ครูเวรนำกิจกรรม สวดมนต์
สังเกตจิตศึกษา ป.3 โดยครูภร
กิจกรรมจิตศึกษา
- ทักทายนักเรียน วันนี้วันอะไร
- เตรียมความพร้อมเด้ก ฺBrain Gym 2  ด้วยการทำโยคะ เป็นภูเขา ต้นไม้ ผีเสื้อ
- เล่าเริ่อง พฤติกรรมเชิงบวก ขอสัญญาณจากเด็กที่มีความพร้อม ที่ตั้งใจ
- ครูภร ให้เด็กดูก้อนหินวิเศษ พี่ก้อนหิน ให้พรวิเศษแก่เด็ก แล้วเด็กแต่ละคนกล่าวขอบคุณพี่ก้อนหินที่ให้พรวิเศษคนละ 1 อย่าง
- นักเรียนไหว้พี่ก้อนหิน เด็กกล่าวขอบคุณ เช่น ขอบคุณบ้านที่เราอาศัยอยู่  ขอบคุณโลกที่ให้เราอาศัยอยู่  ขอบคุณต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนแก่เรา  ขอบคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรา  ขอบคุณห้องเรียนที่ให้เราอยู่  ขอบคุณแม่น้ำที่ให้เรามีน้ำดื่ม  ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความรักแก่เรา  ขอบคุณพี่แสง ทำให้เรามองเห็น
- ครูใช้คำถาม พี่ก้อนหินวิเศษอย่างไรบ้าง
-ใครเห็นเหมือน หรือต่างกันอย่างไรบ้าง
- ใครเข้าใจว่า ไม่มีหินก้อนใดที่โง่ เด็กแสดงความคิดเห็น
-นักเรียนไหว้ขอบคุณพี่ก้อนหินวิเศษ
- ตัวแทนวันนี้ นำกล่าวขอบคุณ


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จิตศึกษา ป.6 โดยครูต๋อย เป้าหมาย ความเห็นอกเห็นใจ
- ให้เด็กดูภาพ กิจกรรมขาว-ดำ
- ใช้คำถามกระตุ้นความคิดของเด็ก คุณเห็นอะไร แล้วรู้สึกอย่างไร และให้เด็กตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพที่เห็น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูใหญ่วิเชียร  ไชยบัง
- การฝึกสติ ไม่ใช้คำว่า สติ ใช้คำว่า ความรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่
- เพลง 2 แบบ 1. เพลงกระตุ้นสมอง - ขณะทำกิจกรรม
                       2. เพลงปรับคลื่นสมอง - Body  Scan
- สิ่งที่มีผลต่อการปรับคลื่นสมอง แสง  เสียง  อากาศ  คน  กลิ่น
- วิธีฝึกให้คนมีวินัย
  1. ปฏิยัติ - บอกให้ทำ บอกให้ดี
  2. ปฏิบัติ - ทดลองใช้
  3. ปฏิเวธ - ใช้จริงในชีวิต
- 2  พลังที่ช่วยในการเรียนรู้
        1. พลังงานของตนเอง
        2. พลังจากเพื่อนร่วมกัน
- PLC สร้างชุมชน ที่เรียนรู้ วิชาชีพ
1. สถานที่ -บรรยากาศ
2. กิจกรรม - ทำประจำเสมอ (BAR/AAR)
    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ทำให้ครูเรียนรู้ร่วมกัน มีทักษะ  มีอุดมการณ์ร่วมกัน
    - ถอดบทเรียน - ความเห็นอกเห็นใจกัน
    - Lesson Study   
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น