เป้าหมายหลัก

week3

Week 3
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของเล่นของใช้หรรษา
ชั้น ป.2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนจะนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มาทำของเล่นได้อย่างไร

Week
Input
Process
Out put
Outcome
3


โจทย์ วางแผนประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
คำถาม
-นักเรียนเห็นอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไร
- สิ่งของเหล่านี้สามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง และทำอย่างไร
-นักเรียนจะนำของที่ไม่ใช้แล้วมาทำของเล่นได้อย่างไร
-นักเรียนคิดเห็นอย่างไร เพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด
-
Round Rubin แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งของที่เหลือใช้
-
Web วิธีการทำของเล่นจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
-
Show and Share แผนในการประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว
-
Show and Share ชิ้นงาน
-
Brainstorms ปัญหาที่เกิดจากการทำกิจกรรม
-
Flow Chart สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่3
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู กระตุ้นการเรียนรู้/อำนวยการเรียนรู้
สื่อ/บรรยากาศ
-วัสดุจากสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว
-ครู / นักเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน
ชง ครูให้นักเรียนนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาจากบ้านจำนวน 1-2 ชิ้น แล้วนำสิ่งของทั้งหมดมาวางไว้ตรงกลางวงกลมจากนั้นใช้คำถามกระตุ้นการคิดดังนี้
-นักเรียนเห็นอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไร
- สิ่งของเหล่านี้สามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง และทำอย่างไร
-นักเรียนจะนำของที่ไม่ใช้แล้วมาทำของเล่นได้อย่างไร
-นักเรียนคิดเห็นอย่างไร เพราะเหตุใด
เชื่อม
-นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา วิธีคิดที่แตกต่างโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Round Rubin)
-นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ
3 คนระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (Brainstorms)
ใช้
-นักเรียนออกแบบวางแผนการทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Web)
-นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรียน โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(
Show and Share)
-ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
-นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
3
ชิ้นงาน
-แผนในการประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
3
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็น
-ออกแบบวางแผนการประดิษฐ์ชิ้นงาน และเตรียมอุปกรณ์
-ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
-การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว
-เข้าใจวิธีป้องกันในการใช้อุปกรณ์ประดิษฐ์ชิ้นงาน
ทักษะ
-เป็นคนช่างสังเกต มองเห็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข
-คิดค้นหาวิธีอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
-รู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
-มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
-นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผลสื่อความหมายและการนำเสนอ
คุณลักษณะ
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการรู้จักแก้ไขปัญหา
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
-มีกระบวนทำงานเป็นขั้นตอน
-ตระหนัก/เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
-รู้จักการแบ่งปันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น