เป้าหมายหลัก

week2

Week 2
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของเล่นของใช้หรรษา
ชั้น ป.2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   

เป้าหมายรายสัปดาห์ : ถ้าไม่ซื้อของเล่นนักเรียนจะทำเองได้อย่างไร


Week
Input
Process
Out put
Outcome
2
โจทย์ ทำของเล่นเองจากวัสดุธรรมชาติ
คำถาม
-นักเรียนจะทำของเล่นได้อย่างไร
-ถ้าเกิดอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ควรทำอย่างไร
-นักเรียนมีวิธีใช้และป้องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์อย่างไร
-นักเรียนจะเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์อย่างไร
-ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการประดิษฐ์ชิ้นงานมีอะไรบ้างเพราะเหตุใดและมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร
-นักเรียนมีความเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับของเล่น
-นักเรียนจะจัดกระบวนการเรียนรู้รายสัปดาห์อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
- Flow Chart วิธีการทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
- Show and Share ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
- Round Rubin ปัญหาที่เกิดจากการทำกิจกรรม
-Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-Blackboard Share วางแผนปฏิทินรายสัปดาห์
-Web สรุปความเข้าใจสัปดาห์ที่ 2
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน
-ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู กระตุ้นการเรียนรู้/อำนวยการเรียนรู้
สื่อ/บรรยากาศ
-วัสดุจากธรรมชาติ
-ครู / นักเรียน
-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน

ชง ครูตั้งคำถามกระตุ้นด้วยปัญหา
-ถ้าเกิดอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ควรทำอย่างไร
-นักเรียนมีวิธีใช้และป้องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์อย่างไร
-นักเรียนจะเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์อย่างไร
-ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการประดิษฐ์ชิ้นงานมีอะไรบ้างเพราะเหตุใดและมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร
-นักเรียนมีความเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับของเล่น
-นักเรียนจะจัดกระบวนการเรียนรู้รายสัปดาห์อย่างไร

เชื่อม
-นักเรียนระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาและตอบคำถามโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (Brainstorms)
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคืดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด
(Blackboard Share)
ใช้
-นักเรียนทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติตามแผนที่วางไว้
-นักเรียนสรุปความเข้าใจก่อนเรียนโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(Mind Mapping)
-นักเรียนร่วมกันสร้างปฏิทินรายสัปดาห์
-ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
-นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่2
ชิ้นงาน
-ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
- Mind Mapping ก่อนเรียน
-ปฏิทินการเรียนรู้
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็น
-วางแผนและเตรียมอุปกรณ์
-ลงมือประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติและแกปัญหาผ่านกิจกรรมที่ทำ
-ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-รู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
-การเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
-ช่วยลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
-เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและการรักษาไว้
-เข้าใจวิธีป้องกันในการใช้อุปกรณ์ประดิษฐ์ชิ้นงาน
ทักษะ
-เป็นคนช่างสังเกต มองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข
-คิดค้นวิธีอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
-รู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
-นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผลสื่อความหมายและการนำเสนอ
-มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
คุณลักษณะ
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักแก้ไขปัญหา
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
-ตระหนัก/เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
-รู้จักการแบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น