เป้าหมายหลัก

week1


Week 1
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของเล่นของใช้หรรษา
ชั้น ป.2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   

เป้าหมายรายสัปดาห์ : ถ้าไม่ซื้อของเล่นนักเรียนจะทำเองได้อย่างไร

Week
Input
Process
Out put
Outcome
1โจทย์ วางแผนการทำของเล่นเองจากธรรมชาติ
คำถาม
-ถ้าไม่ซื้อของเล่นนักเรียนจะทำเองได้อย่างไร

-วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาทำของเล่นได้อย่างไร
-ของเล่นที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห์มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง/เพราะเหตุใด
-นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร/เพราะเหตุใด
-เราจะตั้งชื่อโครงงานของเราให้น่าสนใจว่าอย่างไร
-สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานมีอะไรบ้างเครื่องมือความคิด
-
Round Rubid แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับของเล่นที่เคยเล่น และแก้ปัญหาการทำของเล่น
-
Flow Chart วิธีการทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
-
Show and Share แผนการประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากธรรมชาติและชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
-
Brainstorms ปัญหาที่เกิดจากการทำกิจกรรม
-
Think Pair Share สิ่งที่อยากเรียนรู้
-
Card and Chart สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
-
Fish Bone สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน
ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู
กระตุ้นการเรียนรู้/อำนวยการเรียนรู้
สื่อ/บรรยากาศ

-วัสดุจากธรรมชาติ
-ครู/นักเรียน
-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตงาน

ชง ครูตั้งคำถามกระตุ้นด้วยปัญหา
-ถ้าไม่ซื้อของเล่นนักเรียนจะทำเองได้อย่างไร
-วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาทำของเล่นได้อย่างไร
-ของเล่นที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห์มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง/เพราะเหตุใด
-นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร/เพราะเหตุใด
-เราจะตั้งชื่อโครงงานของเราให้น่าสนใจว่าอย่างไร
-สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานมีอะไรบ้าง
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาและ
ตอบคำถามโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด( Round Rubin)
-นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยผ่านการใช้เครื่องมือ( Think Pair Share)
ใช้
-นักเรียนออกแบบวางแผนการทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด( Flow Chart)
-นักเรียนติดชิ้นงานบนบอร์ดทุกคนโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด( Wall Thinking)
-ครูและนักเรียนเดินดูการวางแผนของนักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
-นักเรียนระดมสมองร่วมกันเพื่อตั้งชื่อโครงงานใน Q.3 นี้
-นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานที่จะเรียน
-ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
-นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่1
ชิ้นงาน
-แผนในการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
-หัวข้อโครงงาน
-สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่1
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็น
-ออกแบบวางแผนการประดิษฐ์ชิ้นงาน และเตรียมอุปกรณ์
-ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-การจัดทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
-การเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
-มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
-เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและการรักษาไว้
-เข้าใจวิธีป้องกันในการใช้อุปกรณ์และประดิษฐ์ชิ้นงาน
ทักษะ
-เป็นคนช่างสังเกต มองเห็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข
-คิดค้นหาวิธีอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
-รู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
-นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผลสื่อความหมายและการนำเสนอชิ้นงาน
คุณลักษณะ
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักแก้ไขปัญหา
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
-มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน
-ตระหนัก/เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
-รู้จักการแบ่งปัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น