เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปความรู้รายสัปดาห์ท่ี 3

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 17 – 22 สิงหาคม 2557 ( สัปดาห์ที่ 3 )
1.ร่วมวิถีเช้ากับLPMP
2. ถอดบทเรียน ครูแป้ง ครูฟ้า ครูแดง

- กิจกรรมการสอน PBL  เรียนรู้ ระดับการคิด พฤติกรรมสมอง และเครื่องมือคิด
- ทักษะกระบวนการ ชง  เชื่อม  ใช้
- การเขียนแผนการสอน PBL

                1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

                2. เป้าหมาย
                3. ออกแบบ Mian Mapping

                4. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ กับมาตรฐาน ตัวชี้วัด

                5. กำหนดปฏิทินการเรียนรู้

3. AAR  สิ่งที่ได้เรียนรู้ ครูอ้อน

                - การเขียนเป้าหมายหลัก  เป้าหมายย่อยรายสัปดาห์
                - การเขียนภูมิหลัง
                - การเขียน Mian Mapping

                - การสร้างปฏิทินการเรียนรู้

                -การเขียนแผนการสอนรายสัปดาห์

4. สังเกตการจัดกิจกรรมอนุบาล และการเล่านิทาน
5. สังเกตการณ์สอนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
6. เรียนรู้แนวการสรุปความรู้รายสัปดาห์
7. ร่วมสังเกตการณ์ประชุมผู้ปกครองชั้น ป.1 ประทับใจตรงที่ ครูกลอย เพิ่มเติมกระบวนการคิดของ

    สาระ คณิตศาสตร์ให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ไปด้วย เพื่อจะได้เข้าใจแนวทางเดียวกับบุตรหลานของตน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น